Nákup diamantov: výber najlepšie firmu

pearl-white-gemstone-silver-pendants-5

Diamond zákazníci dnes majú viac možností ako inokedy o tom, kde kúpi? ich diamantový zásnubný prste?, diamantové náušnice a ?alšie diamantové šperky položky. Avšak, s vä?šou výbery prídu vä?šie potenciálne riziká a odmeny. Musíte urobi? domáce úlohy a pochopi?, ako vybra? tú najlepšiu spolo?nos? pre vᚠnákup diamantu. Maloobchodný trh diamant sa skladá z troch hlavných kategórií zdrojov diamantových; klenotníctvo, e-commerce diamantové spolo?nosti a diamantové makléri. klenotníctvo Až do posledných rokov, klenotníctvo bolo jedinou možnos?ou pre vä?šinu diamantové nakupujúcich. Obzvláš? to platilo pre menších mestách a na vidieku. Tieto obchody mal monopol, podobne ako Ma Bell s telefónnymi systémami po vä?šinu 20. storo?ia. Klenotníctvo bola jediná hra v meste a mohol stanovi? svoje ceny na ?oko?vek zna?kovací chceli. Klenotníctvo sú závislé na impulzné nákup, takže Oni sa zameria na nutnosti výberu na vyzdvihnutie od, meno uznanie prostredníctvom reklamného rozsiahlos?ou, a by? pohodlný, takže zákazníci môžu prís? a vykona? nákup bez vzdelania alebo znalosti produktu. Ak to vyzerá pekne na impulzné kupujúcemu, theywill vytiahnu? kreditnej karty a majú ho dar?ekovom balení. Priláka? kupca impulz, klenotníci postavený komplikované obchody s leštené mramorové podlahy, drahé vitrín a osvetlenie thatmakes všetko v obchode iskru. Plati? za obchody, dekorácií a všetky drahé reklamy, klenotníctvo musí udržiava? vysokú prirážku na položky, ktoré predávajú. Drahšie obchody majú vä?šie zásoby, vyšší nájom a viac reklamy, Všetky ktorý diktuje vyššia zna?ky nutné plati? za všetku tú réžiu. E-Commerce Diamond Maloobchodníci On-line nákupný košík stovky šperky maloobchodníkov bol jedným z ve?kých rastových oblastí pre e-commerce. Zákazníci môžu nakupova? z pohodlia svojho domova alebo pracovnom po?íta?i, pozera? sa na obrázky: Ty piesky šperky položky on-line a miesto ich poradie, bez vôbec hovori? s ?lovekom. E-commerce diamantové maloobchodníci prozrete?nos? zoznam diamantov vo vlastníctve skupiny ve?koobchodníkov a nechajte shopper vybra? diamant theywant na základe špecifikácií v zozname. Nakupujúci platia za diamant v predstihu a potom ve?koobchodníka alebo maloobchodníka lo?ou diamantu k spotrebite?ovi. On-line šperky maloobchodníci ponúkajú výhodu ove?a vä?ší výber, než môžete nájs? v klenotníctve a schopnos? prepravi? tovar po celej krajine, ?o All biedt vä?šie možnosti pre zákazníkov v malých mestách a na vidieku. Vzh?adom k nízkej režijných nákladov, on-line klenotníci môžu prozrete?nos? nižšie ceny než vä?šina klenotníctvo. Nevýhodou online klenotník je thatthere len málo záruk pre udržiavanie spotrebite?ovi v tom, aby chybu. Vyberanie najlacnejšie diamant zo zoznamu možností alebo u znamená, že je nie?o menej žiaduce o diamant. Bez toho expert poradca na pomoc, je spotrebite? vä?šinou sami o sebe ich výberu, aby sa. Diamantové Brokers K dispozícii je tretí typ diamantového maloobchodníka, diamantového kancelária, ktorá sa líši od klenotníctvo alebo e-commerce predajcu. Rovnako ako vä?šina e-commerce obchodníkov, makléri nemajú vlastné zásoby a majú nízku réžiu, ale diferenciál v thatthey práce ako diamant poradcovia pre nakupujúcich nájs? najlepšie diamanty, ktoré sp??ajú požiadavky spotrebite?a. Priláka? nových klientov, diamant makléri spolieha? na ústnu reklama. Typicky majú webové stránky zamerané na on-line vzdelávanie a poradenstvo pri nákupe alebo miesto zoznamu alebo inventáru a on-line nákupného košíka.Diamantové makléri pracujú withtheir klienta nájs? najlepšie diamant na ve?koobchodnom trhu a predloží ju ku klientovi v kancelárii brokera alebo lo? diamant klientovi, aby preskúmala pred nákupom. Výsledkom nižšej režijné a osobný poradca služby je, že klienti zvy?ajne získa? lepšie diamant za nižšiu cenu ako u klenotníctve alebo on-line predajcov. Aby kvalifikácia, ktorá spolo?nos? bude najlepšie dodávate? pre vaše diamanty, viem, ?o predajca charakteristiky sú pre vás najdôležitejšie potom požiada? mnoho otázok. Uistite sa, že spolo?nos? vyberiete bude zavádzacie Prozrete?nos?ou do personalizované služby, odborné poradenstvo, vysoko kvalitných diamantov a nízke ceny, ktoré si zaslúžia.

Kat šperky: Uvo?nenie Vnútorné ma?acie

iolite-gemstone-silver-rings-12

“Ma?ky sú posadnutí plachého, odchádza do dôchodku prírode, prehovárania, povýšený, a rozmarná, varná kanvica pochopi?. Odha?ujú ho ja len certainement zvýhodnený Personen, a sú odradili Ach, kde za?a?? Ma?ky sú jedným z najviac oslavovaných tvory literatúry. Sú domácky a zárove? vo?nej prírode, milovali a nenávideli v rovnakom ?ase. Stojí za stealth a tajomstva, sila ticha a tajomstva. A ma?ka šperky je svedectvom o tejto moci. Tesne predtým, ako Halle Berry popularizoval Catwoman, a pred tým, než elegantný, drzá Villainess kedy ozdobili stránky DC komici, boli ma?ky sú Uctievaný po celom svete. Spôsob, akým sa pohybuje ma?ka, ?ahko milos? a tajomných nehybnos? paliva predstavivos? a požiare zmysly. Bast, starovekej egyptskej ma?acej bohyne, bolo divoké bohyne, ktorá bola štedrá v dobrej nálade, a divoký vo chorý. Zabi? ma?ku v starovekom Egypte bolo privola? hnev Bast, a bol to nielen považované za akt zlo, ale trestného ?inu proti bohom. Ak chcete porovna? osoba, ktorá má ma?ka je poskytnú? úver na jeho / jej vrtošivé, malátny, tajný charakter. Ma?ky bude robi? len ako Želajú si, nie ?o sa im povie. Lojalita je nie?o, ?o len odovzdáva?, nedávajú z pocitu povinnosti. Na Sametime Sú to láskavý tým, ktoré theyhave zvolená práca s odôvodnením Môžu disk nestrácajú nikomu, a vykonáva? neuverite?né úlohy s absolútnym utajenia. Odoslanie osobu – najmä ženu – CAT šperky ako dar?ek bude slúži? ako pocta práce špeciálnych vlastností. Nosenie ma?ka šperky by pomôc? v podpore image tajomstvo a inštinkt pre rafinovaný. Cat šperky by mohli by? populárne medzi de?mi, a to najmä diev?atiek, ktorí majú radi ma?iatka a pravdepodobne zvýši? ma?ky ich vlastné. Mladé ženy môžu Ook oceni? mimoriadnej uhladenos? z ma?acieho motívu, a cíti Zvláš? sexy nosi? nie?o tak v melódiu withtheir zmyselné povahy.

Druži?ky šperky – nádherný dar.

GPEFOCZ-98014

Nakoniec každá nevesta dostane do bodu plánovania Ke? jej musí rozhodnú?, aké šperky sa jej druži?ky sa bude nosi? na ve?ký svadobný de?. Navyše k tejto úlohe, prichádza mí?a? peniaze na rozpo?et. Zosta? v rámci svojho prideleného rozpo?tu v niektorých oblastiach môže by? ?ažké a vy?erpávajúce úloha. Spome?te si na starý slogan “zabíja? muchy jednou ranou”? No výberom druži?ky šperky vám pomôže ušetri? peniaze, ?as a zdravý rozum. Trendy sú nás vedie smerom vrátane “?akujem” dar?eky pre našich ošetrovate?ov a groomsmen. Pre?o nie da? svoje druži?ky šperky thatthey musie? nosi? na svadobný de? ako ich “?akujem za to, že osobitná ?as? môjho d?a” dar?ek? Je to naozaj zabije dve muchy jednou ranou, nemusíte premýš?a? o ?alšom dar?ek da?, ktorý je už krytá šperky dar?ek. Druhá ve?ká ?as? dáva šperky druži?ky ako ich dar ich môžete zníži? svoj rozpo?et aj tu. Ak ste pride?ovaním pe?azí pre svoje šperky a dar, že ste sa vz?ahuje v jednom zábere. ?as sporitelia a peniaze sporite?ov sa skvele hodí pre nevesty na každý rozpo?et. S to?kými možnos?ou na šperky vonku, môžete prispôsobi? každý šperk pre druži?ky, ?o je nielen skvelý dar?ek, ale ve?mi zvláštne jeden rovnako. Kúpi? druži?ky šperky thatwill nielen vyzera? šaty ve?kého withtheir druži?ky, ale bude pracova? pre inú fantázie alebo zvláštne príležitosti. V mnohých prípadoch, šperky, že vaše druži?iek opotrebenia, možno nosi? ako pre “ís? von na mesto” alebo pre každú príležitos?. Takže nevesty, vyberte si múdro a budete ma? vä?šiu návratnos? v rámci svojho rozpo?tu pe?ažné pridelenie a naozaj skvelý a osobné dar?ek pre špeciálne ženy vo vašom živote

Nákup diamant v surovej

garnet-gemstone-silver-rings-66

Môže to by? vᚠrozpo?et, alebo vzrušenie, ako to urobi? všetko sám, ale vy ste na trhu pre diamant v surovej. Ale ako drsný môže by? dom pred verite? rozhodol, že riskova? na hypotéku? Ke? sa jedna? o zmluvu, uistite sa, že zah??ajú rezervu pre domáce inšpekcie pre štrukturálnu integritu, vady a potenciálnych problémov. To nie je sú?as?ou posúdenia, jedná sa o samostatný detail. Domáce inšpekcia zis?uje zdravotný stav domu kupujete. ?i už sa jedná o zlú strechu, deravé inštalatérske alebo termitov škodu, bude profesionálne inšpektor nájs? všetky z hlavných problémov. Sú?as?ou os svojej správe, dostanete zoznam toho, ?o je potrebné opravi? alebo vymeni?, ?asový rámec a potenciálne náklady. Ak kupujete nastavova?-hornej, možno zistíte, že vᚠverite? bude vyžadova? inšpekciu. Niektoré vô?a a niektorí nie. Ale trváte na svojich pleciach jeden na ochranu najlepších záujmov. ?o ke? vám š?astie von a nie sú tam žiadne ve?ké problémy, len tie drobné? Možno, že koberec je opotrebovaná a potrebuje vymeni?. Možno, že paluba potrebuje trochu práce. Nový náter a ?erstvý vzduch môže by? všetko, ?o potrebuje. Menšie, kozmetické obavy obvykle nie sú dostato?ne silné, aby plaši? verite?a, ale môže vies? k rokovania medzi kupujúcimi a predávajúcimi. Ak ste to urobil skôr, môžete nájs? dobrý prostriedok je neocenite?ná vyjedna? pre vás. Klaustrofóbia, pretože certainement veci opravené predávajúcim, zoals schránka pevné a ma?oval na palubu, uistite sa, že je v zmluve. Ak áno, musí predávajúci plni?. Bude možné ma? posúdenie zah??a? opravy vysvetlené v zmluve. To vám môže pomôc? Pri získaní hypotéky, pretože veritelia poži?ia len na menšej z odhadnutou alebo kúpnej ceny. Len sa uistite, že je to všetko v zmluve. Ob?as si predávajúci môže požiada? o vykonanie opráv po ich zatvorení. Mnoho kupujúcich jednoducho požiada? o koncesiu predávajúceho. Miesto inštalácie $ 5,000 koberec pred uzavretím, predávajúci súhlasí s tým, aby sa znížilo množstvo ku kúpe $ 5,000 to bude stá? kupujúceho, aby v novej koberce. Ale ak nemáte to $ 5,000 v ruke ku kúpe koberec, ne?akajte, že vᚠverite? da? to na vás. Aj ke? vaša zmluva uvádza, že predajca vám dá spä? 5.000 $ po uzavretí, ne?akajte, že sa to stane. Hotovostné kvóty zapísaný do zmluvy nemôže dôjs?. Verite? nedovolí predávajúci odovzda? hotovos? na zatvorenie. Vᚠrealitný agent osadzovanie steer ?o naj?alej od toho a pomáhajú budova? kúpnu zmluvu thatwill zapá?i? ako kupujúci a predávajúci.Ale ne?akajte, aby sa vrátil domov s $ 5,000. Je to jednoducho nedôjde. Nákup nastavova?-horná môže by? prospešný. Môžete si vybra?, ako chcete -improvesleep domov. Ale je to ve?a práce a rozhodne nie pre každého kupujúceho alebo verite?a. Najlepším riešením je, aby bol úplne vopred so svojím verite?om o svojich zámeroch. To pomôže transakciu ís? hladko.

Svadobné šperky: Naj?astejšie chyby

lemon-quartz-gemstone-silver-earrings-33

snubný prstienok Nakupovanie pre perfektné zásnubný prste? môže by? ve?mi vzrušujúce, ale podnetné. Pre vä?šinu párov, zásnubný prste? má slúži? ako trvalou sú?as?ou ich vz?ahu. Povedal s tým, že je dôležité, aby dvojica nevybra? diamantový zásnubný prste?, ktorý je príliš trendy. Vo?ba svadobné šperky, ktoré je príliš up-to-the-minute môže spôsobi?, že nevesta rast z jej prste?a za pár rokov. Najlepšie zásnubný prste? je ten, ktorý je nad?asový. Svadobné doplnky Priemerný nevesta vyberie svadobné šperky set nosi? s jej svadobné šaty. Avšak, to je dôležité, aby nevesta upusti? od výberu svadobné šperky, ako si vybrala jej svadobné šaty. Preto, svadobné doplnky majú Zvýši? šaty – nie opa?ne. Dôležité Tento faktor nadväzuje na odvekú otázku – ?o príde skôr, ?i sliepka alebo vajce? nie?o Borrowed Zdedil rodinný poklad z matky, babi?ky, alebo dokonca prababi?ka bola akási gesto – najmä ke? je možné nosi? na svadobný de? nevesty. Aj ke? na sebe rodinné dedi?stvo pre svadobné šperky je sentimentálny, nemusí by? praktickou vo?bou. Ash už bolo spomenuté, ú?el alebo príslušenstva je zlepši? celkový vzh?ad svadobné šaty. Ak babi?ky starožitný perly v rozpore s štýlu svadobné šaty, môže by? najvhodnejšie, aby nosi? dedi?stvo. V tomto prípade to môže by? dobrý nápad, aby sa dohodli nosi? vypoži?ané šperky na Zásnuby, skúšobné obed, alebo na medové týždne. nie?o Old To by mohlo ?ahko aplikova? na nie?o, ?o ste dostali od svojej matky, babi?ky, at? .. ale to môže by? nie?o užito?né to privádza spä? príjemné spomienky ?oskoro. Ako dlho ste vedel, svojho budúceho manžela? Možno, že vaše svadobné šperky, je odrazom prvého sú?asnosti dar?ekové vás (návšteva rozprávkového pláž). Ako sa o plហs motívom šperky pre vás a vaše druži?ky. nie?o nové Aj ke? sa rozhodnete vykona? dedi?stvo ako stredu vašej svadobné šperky, doplni? ju s niektorými modernej elegancie Swarovski Crystal príslušenstva alebo najnovších designov v perly. Svadobné šperky je významným prvkom pri príprave na manželstvo. Ako symbol ve?nej lásky a vylepšenia pre nevestu svadobné oble?enie, je dôležité, aby sa zabránilo obvyklé chyby To?ko nevesty robili fit. Ke? príde na výber dokonalý svadobné šperky, nevesta osadzovanie voli? múdro!

Svadobné šperky súpravy – skvelú kombináciu vytiahnu? svoj vzh?ad spolu

GPRTUR5-82089

Nájdenie svadobné šperky dokon?i? svoj vzh?ad pre ve?ký de? môže by? niekedy náro?ná úloha. Možno zistíte, že vo svojom vyh?adávania vidíte náušnice a náhrdelník sa vám pá?i, ale nie je náramok. Podobne, môže Ook nájs? svoje svadobné náušnice a náhrdelník svadobné ale spolo?ne, dva kusy šperkov nefungujú dobre nezhodujú. To je miesto, kde návrh ?i ?ahanie vaše šperky doplnkom vyzera? dohromady tým, že kúpi celý svadobné šperky set z jedného obchodníka. Pri nákupe kompletné svadobné šperky set z jedného obchodníka alebo svadobné šperky dizajnér, budete ma? viac konzistentné a kompletné vzh?ad. Vᚠsvadobné šperky budú zodpoveda? spolo?ne Vzh?adom na to, že bol navrhnutý tak, aby dohromady. ?o robí svadobné šperky nastaví ešte viac zvláštne je po svoj ve?ký de?, ko?kokrát len nosi? svoje svadobné náušnice alebo svadobné náhrdelník pozor na dobrú ve?eru alebo tanec môže privies? spä? všetky zvláštne okamihy a spomienky, ktoré ste vykonali na najdôležitejšie de? vᚠživot. Navyše ušetríte ?as a energiu tým, že kúpi svadobné šperky set naraz. Tam bude žiadna ?alší lov pre dokonalú dvojicu svadobné náušnice thatwill zodpovedajú svadobné náhrdelník alebo náramok Svadobné ktoré ste už zakúpili. Ešte ?alšie “bonus” pre celú jednu svadobné šperky set je budete plati? jednu expedi?ný poplatok v závislosti na platenie dva až tri rôzne prepravné poplatky objednaním svoje svadobné šperkov z rôznych internetových stránok a svadobné svadobné klenotníkov. Mnohokrát zistíte, že tým, že kúpi svoj svadobné šperky v sade, dostanete z?avu. Záverom možno konštatova?, pri nákupe svadobné šperky sady, majte na pamäti celkový vzh?ad a pocit, že chcete ma? pre vaše špeciálne de?, to sa prejaví v tom, ?o nosíte, ako ste nevesta a stredom pozornosti pre daný de?. Tým, že kúpi svadobné šperky set, bude vᚠvzh?ad bude zhodný a nádherne dal dohromady. Sedie? a vzia? v de? a všetky nádherné komplimentov, ktoré prinesie.

Budovanie šatník šperky: žena je sprievodca po sedem šperky, musí-podmienky

GPRAME65-2029

Rovnako ako každá žena potrebuje pár alebo dvadsa? alebo džínsy, nieko?ko párov ?ierne topánky (prinajmenšom: baleríny, tangá, ma?iatko podpätky a topánky na podpätku), ?o je koktejlové šaty, nieko?ko základných sukne, elegantný oblek , je sveter sveter … mohol by som pokra?ova?, ale dostanete môj názor. Rovnako ako každá žena potrebuje práce sa módne sponky, že potrebuje nieko?ko šperkov základy sedem vlastne s prácou, ktoré accessorize jej oble?enie. Ako zákazkový lak na elegantné doplnky Harley prispôsobi? svoj štýl a poveda? svetu, že vám záleží nato?ko, aby nie?o navyše naoko. A my všetci Knowthe vzh?ad po?íta. Po?as prvých troch sekúnd alebo pri vás, ?udia urobi? úsudok o vás, že zvy?ajne nemožno zvráti?. Tak pre?o nie urobi? dobrý prvý dojem s poh?adom, ktorý je leštený, da? dohromady, a hovorí, že si dáva? pozor na štýl a detail? Stále so mnou? Dobre. Tu je sedem šperky, sponky no dobre oble?ená žena osadzovania by? bez. Vyberte si niektorý z nich accessorize v okamihu, a zabezpe?i?, aby vykonali snap úsudok o vás odráža?, kto skuto?ne ste. Diamond klince Každý si môže zloži? tento klasický príslušenstvo. Diamond klince sú elegantné, nad?asový a jednoduchý dos? by? nosené s ostatnými šperky a každý štýl vlasov alebo šiat. Pozrite sa na jasné, šumivé drahokamy s aspo? ½ karátov celkovej hmotnosti, stanovené v bieleho zlata alebo platiny (nie žlté zlato) na obdiv svoju farbu beznádej. Náprava pre tvar, okrúhle kolíky bude vždy vo ve?kom štýle, ale princezná rezané štýly sú ve?mi populárne, a klasické taky. Pozrite sa na skrutkové chrbtom, aby pomohla zaisti?, že nebudete prís? o svoju investíciu, a uistite sa, že nastavenie je bezpe?ný (dávam prednos? štyri jazý?kov tri). By? varovaní, že kvalita diamant patentky môže by? drahý. Modrá Nile.com má krásny pár a pol karát tw diamantové klincami so skrutkovými operadlami, $ 600; Tiffany & Co. predáva krásny pár .22 celkovú karátové hmotnosti diamantov nastavi? to platinu za $ 875. Nemôžeme si dovoli? práce sa krásky? Moje iskrivý CZ look-vozidlá podobná svoju prácu a náklady pod $. 40 A ja nemusím obáva? straty, alebo ich poistenie. Rovnako ako Pearl patentky diamantové gombíky, perle?ové gombíky možno nosi? s každým štýlom obliekania, a so všetkými druhmi šperkov. Na rozdiel od diamantu patentky, perle?ové gombíky sú prekvapivo cenovo dostupné, najmä ke? si vybra? sladkovodné perly, dnes, ktorý môže súperi? krásu svojich slanej bratrancov. Pozrite sa na okrúhlych bielych drahokamy, ktoré sú dobre-uzavreté; Práce sú klasika a nebude nevyjde z módy. Pozor na celú v tvare gombíka (stla?enej) perly Ke? si myslíte, že ste stále dokola. Vyberte si chrbát, ktorý je pohodlný, bezpe?ný a skladá sa z kovovej vaša pokožka môže tolerova?, zoals biele zlato, žlté zlato alebo platina. Pri nosení perly, majte na pamäti, že drahokamy sú typicky spojené s rezervovanú, dáma poves?, takže sú ideálne pre prijímací pohovor, svadby alebo iné formálne nastavenia. Samozrejme, klasické perly sú ideálne pre denné aj náhodných udalostí rovnako, a da? nosite?mi nad?asový, ženský vzh?ad, ktorý je ve?mi leštené. Pri nákupe perla patentky, zvo?te Akoya umelé perly alebo ich ove?a cenovo sladkovodné prot?jšky-, ktoré sú rovnako krásne. Pre najlepší vzh?ad, vybra? perly, ktoré sú 6 mm alebo vä?šej ve?kosti. JR Dunn predáva Mikimoto Akoya kultivované perly v 6mm okrúhly biely za $ 340; MoonRiverPearls.com predáva okrúhle biely sladkovodné kultivované perly v 7mm za $. 38 Hojda? náušnice Milujem visí za svoje dráma, a pretože ich typické há?ik chrbtom, aby boli ?ahko dosta? zapnú? a vypnú?. Ale mnoho visí nie sú pre každodenné; budú vyzera? nemiestne s kra?asy a tank, napríklad. Ak sa chystáte trochu viac formálne, aj ke? máte ve?a možností s týmto štýlom náušnicu. Majte na pamäti, že ak chcete, aby vaše náušníc sa sta? šperky sponiek, pozrite sa na klasické, elegantný dizajn v neutrálnej farbe, zoals je celokovový štýl alebo ten, ktorý kon?í v perlový, napríklad. Pre vašu sponiek kus, nevyberajte ni? trendy alebo roztomilé; vyhýba? srdca, hviezdy, znamenia zverokruhu a lebiek. (Ak chcete ís? Trendy, že je v poriadku, len kúpi? nie?o lacného.) Hriade? za to, ?o si vybra?, dávam prednos? lúkach, ktorý visí palec alebo dva pod ušný lalô?ik skuto?ne urobi? vyhlásenie. Bieleho zlata a žltého zlata bary, re?aze alebo lustre sú nad?asové ob?úbené. Samozrejme, že ú?es a skri?a hra? úlohu aj tu. Ak vaše vlasy sú ve?mi dlhé môžete dosta? pre? s viac dramatických-a dlhšiu štýlov. Pamätajte však, ak nosíte dramatické náušnicu je najlepšie vynecha? náhrdelník a náušnice necha? hovori? za svoje vlastné ciele. Striebro alebo zlato Hoop náušnice Nieko?ko štýly kruhové náušnice môžu by? považované za šperky sponky, od malých diamantová slu?iek do obrích, J.Lo štýlu obru?ou. To všetko záleží na tom, ?o sa vám pá?i, tak si vyberte obru?e, ktoré sa hodia vašu osobnos?.Majte na pamäti, napriek tomu, že nadmerné obru?e môže premôc? krátkosrsté, updo, alebo tvár s malými prvkami, tak sa pri celkovom hodnotení, ako vyjdete von. Malé zlato, striebro, diamant, perla alebo CZ obru?e ís? so všetkým a sú vždy vo ve?kom štýle. Pozrite sa na kruhové náušnice s zálohy, ktorá je ?ahko pripevni? a nebude ?ahko ohnú? alebo vypadnú?. A nenosia gigantické obru?e na pracovný pohovor alebo iné profesionálnym Ak budete pracova? v Vogue. Diamond solitaire prívesok Nie je tu dos? miesta tu písa? o pä? Cs kvality diamantu, ale ak máte záujem, tam sú tony miest tam, kde si môžete pre?íta? o tom, ako si vybra? diamant. Os pre prívesok, jeden bezel set diamant na bielom zlatú re?az vyzerá úžasne, ostré a klasika. Vyberte d?žku 18 palcov s bezpe?nou sponou (I radšej homára pazúr tu) a uistite sa, že re?az je robustný, ale napriek tomu tenké a nenápadné. Je to diamant, ktorý chcete tu predvies?, nie re?az. Hriade? s klincami, môžete získa? nádherný solitér prívesok vyrobený s CZ alebo na zvrat, skúste perlu. Pearl Beach Pri výbere klasickej Pearl Beach, pozrite sa na 18-palcový d?žka princezná v klasickej krémovo bielej. Táto d?žka je ve?mi univerzálna, a farba je nad?asová. Oba Akoya kultivované perly a sladkovodné kultivované perly sluša?, ke? Akoyas bude drahšie. ?alšími faktormi, majte na pamäti: po?íta ve?kos? Pearl. Po zna?kou 7,5-8,0 mm, ceny rastú dramaticky, ale 6,5mm plហje krásne a cenovo dostupné. Pozrite sa na lesk a povrch. Perly shouldhave vysoký lesk alebo povrch lesk, ?o znamená, že odrážajú svetlo dobre. Ook Mali by by? bez zjavných škv?n. Dávajte pozor na uniformite. Uistite sa, že perly sú rovnakej ve?kosti, rovnakej farby a majú jednotný lesk-teplé žiaru, ktorá sa javí prichádza zvnútra perlu. Preveri?, ?i sú perly sú jednotne okrúhle, vá?a? na pláži na stole. Zhodná perly budú vali? hladko. Takže si myslíte, že perla pramene sú príliš Barbara Bush? Plechový hrn?ek náhrdelník, kde sú perly rovnomerne rozmiestnené na re?azi, je nádherná alternatíva. A Klasické hodinky Ve?a možností tu, ale ak budete vybera? len jeden pozera? Musí to by? klasický, funk?né a štýlové. Mám rád vodeodolné oversize mincový striebro hodinky alebo klasický nádrže hodinky, alebo obojí-, ktorý bude vyzera? dobre so všetkým, okrem formalwear (potom môžete zastr?i? do vašej spojky). Kapela z nerezovej ocele budú nosi? lepšie ako koža, a je zvy?ajne odolný vo?i vode, ale to vyskúša? v prípade, že sa cíti príliš ?ažké alebo zaplavia zápästia. Palicu s klasickou bielou alebo tlmeným ciferníku s ?íslami, ktoré sú ?ahko ?itate?né. (Výrazné farby sú pekné, ale rozpty?ujúce.) Žiara-in-the-tmavý tvár je ve?ké plus. Náprava pre zna?ky, švaj?iarsky armádny má niektoré skvelé štýly, ktoré sa dobre nosí a nie vylúpi? banku. Ak budete ma? k dispozícii prostriedky, je Tag Heuer alebo Rolex je vždy príjemné taky. Ke? máte svoje sedem základných šperky sponky, že je ?as hra?. Existuje mnoho ?alších klasiky, ktoré môžete prida? do svojho šperkovnicu, ak ste tak naklonená. Diamant tenis náramok, krásne Tahitian perlový náramok, nadmerné ve?kosti perla kokteil kruh alebo podpis kus v kame? všetci vyzerajú úžasne. V závislosti na štýle osobnosti a rozpo?et, môžete si vybra? ve?a ?alších bonusov drža? krok s módnymi trendmi, ale udrža? tieto na lacnom strane, pretože pravdepodobne nebude obstojí v skúške ?asu. Za kus vyhlásenie tvorby, vyberte nadmerných koktail prste? v odvážne farby. Alebo, ak chcete dnešnej vrstvený vzh?ad, vyzdvihnú? nieko?ko na náhrdelníky re?azce v svojej ob?úbenej kovu v rôznych d?žkach, a vrstva je s perlovými prame?ov alebo predimenzované tyrkys, drevo alebo matka-of-perlou korálkových náhrdelníkov. Široký drevo, matka-of-pearl alebo kovové manžety vždy vyzera? úžasné, a stohovate?né náramky, a to najmä individuálne kúzlo náramky, sú vždy zábavné.(Ešte viac mí?a? na kúzlo náramky, ako budete pravdepodobne visie? na prácu.) Stále prilepené na to, ?o na seba? Vždy sa môžete ís? s mojím ob?úbeným a najcennejšie šperk: ru?ne vyrábaného, ru?ne ma?ované makaróny náhrdelník pre m?a môj štvorro?ného syna.

Celebrity ako ich Perly

GPRCICZ7-94025

Perly nikdy nevyjde z módy – Sú vždy elegantná a tradi?né šatní príslušenstvo thatwill vás nikdy nesklame. Ale tento rok sa jedná o “vpredu uprostred” módy! Len sa opýtajte osobnosti ako Sandra Bullock, Jennifer Anistan, alebo Courtney Cox. Takže s viacerými ?u?mi na trhu s perlami teraz je ten správny ?as na nejakú “perlovým hovori?.” Perlou HAS nohu vždy pomerne prím a riadne šperk – klasické i presakovala v tradícii. No veci, ktoré sú preba?ovací! Perlou je má ve?mi o?arujúce prerobi?! Áno, klasické plážové stále existuje, pretože vždy bude. Ale my sme varovali sme svedkami nejaké líšia odvážne vyzerá z perlu v tejto sezóne. Extra dlhé d?žky, tasseled multi prame?ov, perly s polodrahokamami kame?a akcenty, perly na zlaté alebo strieborné re?aze. Perlou BOLA trans formovaná do zábavné a módny doplnok. Takže ak sa chystáte sa na trhu perál tento rok tu je to, ?o hovoria, VIP by ste mali vedie?. • Žiara alebo žiara perla je najdôležitejšia kvalita.Ktoré zabra?ujú perly sú kriedovo alebo matný ako theywill by? slabý a môže dôjs? k prasknutiu alebo rachot. • Povrch perlového osadzovanie by? vada zdarma – žiadne rany alebo praskliny.Skontrolujte, ?i nie je pod jasným svetlom. Barokový perly sú výnimkou z tohto pravidla – ich kúzlo je v ich nezrovnalostí. • Perly sa meria v milimetroch.Vä?ší perla vyššie náklady. 6 mm perla bude ove?a menšia ako 12 mm perla na • Najmenej nákladné perly sú sladkej vody Hlavn?-, ktoré prichádzajú z ?íny.Prichádzajú vo všetkých tvarov, ve?kostí a farieb. Priemerná ve?kos? sa pohybuje okolo 7 mm • Najlepší spôsob, ako sa stara? o svoje perly je jednoducho nosi?.Prírodnej kože oleja udrža? je hydratovaná. Nedávajte im, kým ste urobil so svojimi kozmetiky. To zah??a vlasy, tváre a parfumy. Zvyšky zo syntetických výrobkov zni?í vaše perly. Nenoste svoje perly vo vode – chlórovaná a slaná voda bude ich poškodenia. Po?ský mäkkou handri?kou a nikdy nepoužívajte ?istiace prostriedky šperky na svoje perly. Kvalitné perly nie sú lacné, ale theywill vydrží po celý život. Sladkovodné perly sú stále ve?mi cenovo dostupné. Nie všetci z nás bude na trhu “pravých perál” a š?astie nás existuje ve?a možností. Swarovski robí krištá?ovú perlu, ktorý je z tej najlepšej kvalite a docela kanvicu spozna? z ozajstného perlu za zlomok nákladov a sú k dispozícii v rôznych farbách. K dispozícii je nekone?nú zásobu imitácia perli?kový alebo bižutériu perál na trhu. Tie sú k dispozícii v celej rade štýlov a farieb. Skvelá zábava za prijate?né ceny. Myslíte si, že Jennifer Garner nosia skuto?nú vec pre bumming okolo? Takže ste sa opýta?, ?o je “v štýle” tejto sezóne? Tak som rád, že budete požiadaní! • Pearl krúžky dosta? zelenú vlajku – od nízkych nastavenie Monster ve?kých solitér perly, Všetci sú rave.Perla prste? môže ís? od romantickej a jednoduchej elegantné a ohromujúci. • podbradník náhrdelník robí ve?mi dramatické vyhlásenia.Široký náhrdelník To zužuje smerom dozadu rovnako ako u die?a?a podbradník [Osmanthus sa meno]. Sa pohybujú od ve?mi široká, aby sa tak úzke, ako pol “. Tento štýl funguje skvele s jednoduchým ?iernych šatách alebo bez ramienok výstrihu. • Multi-Strand náhrdelník je niekedy tak preppy.Tie sa pohybujú od 12 “do 18” a perly sú vä?šinou malé až stredné. Cie?om práce náhrdelníkov je pre každý perla by? v dokonalom umiestnení. Ve?mi univerzálne a módne. • Opera D?žka náhrdelníka proste nikdy nezmizne z módnej scény.Meria 36 “alebo dlhšie a môžu by? nosené ako dlhý jediné štíhlej línie, zdvojnásobil, zviazaný do uzla, nech ?a ten okamih vezme. Tieto dlhé pramene sú skvelé pre obliekanie džínsy alebo polo ležérny vzh?ad. • z strapec náhrdelník z Footloose a fantázie free1920s urobila comeback, a je to tak správne!Dnes strapce sú vyrobené z alebo v malých perlami alebo nepravidelných baroques. Pohybujú sa v d?žke fro krátky u 16 “na d?žku pupo?nej na 36”. V strapec náhrdelník hojda?ky a hojdá sa svojou pohybom robi? to musíte ma? pre tie noci tancu. • V tejto sezóne prvýkrát, sme svedkami perly v zmesi s farebnými drahokamami zoals ametyst, olivín, alebo topaz.Oni kompliment navzájom pekne – perly withtheir mäkké a jemné odtiene zmiešané s polodrahokamami drahokamami withtheir živé a odvážne farby. Predstavte si to – ?o je to módne vyhlásenie! • Perly zmiešané s striebra Ook nové v tejto sezóne.Dlhý strieborný re?az náušníc s diakritikou s perlami, alebo sladkovodné kvapky nastavená na striebre. • Túto sezónu perlou je všetko o farbu.Perly sú k dispozícii v mnohých odtie?och, ale v tejto sezóne len “hot spot” je “levandule” a rodina levandule v rozmedzí od svetlo dúhovku slivky. Ak už vlastníte krásny klasický perlový náhrdelník jeho ve?mi ?ahko premeni? ho na nie?o z tejto sezóny. Skúste prida? skupinu kúziel alebo príveskov, upevnenie ro?ník broš?a alebo klip [o náušnice v dolnej ?asti. Dalo by sa mieša? rôzne d?žky alebo ve?kosti perál spolo?ne, alebo zaplies? strieborný alebo zlatý retiazka. Ako sa o zmiešavanie svoje skuto?né perly so svojimi falošnými perlami? Možnosti sú nekone?né ako vaša predstavivos?. Pamätám si, ke? vám osvieži vᚠšatník na jar, osvieži? svoju bižutériu príliš a aby si módne vyhlásenie!

Druži?ky šperky a svojimi najbližšími priate?mi

mult-color-semi-precious-gemstone-silver-pendants-649

Pri výbere vášho druži?ku šperky je rovnako dôležité ako výber vašej svadobné šperky. Nájdenie perfektné druži?ky náhrdelník, náušnice a náramky je nevyhnutné zakon?i? svoje druži?iek ansámblu.S trendy menia v pravidelných intervaloch, výberom druži?ky šperky za BonitaJ.com je viac ako múdre rozhodnutie. Ponúkame všetky najnovšie štýly šperkov, rovnako ako mnoho nad?asových kúskov šperkov druži?ky thatwill by? cenených svojimi najbližšími priate?mi na celý život. Pri výbere druži?ky šperky svojej slúžky budú nosi? do úvahy štýl druži?ky šaty theywill ma? na sebe, rovnako ako farby vo vašej svadobnú hostinu. Ak vaše druži?ky na sebe šaty bez ramienok, potom druži?ky šperky obojok by bolo perfektné, rovnako ako jednoduché alebo dvojité vlákno náhrdelník. Ak vaše druži?ky na sebe šaty, ktoré výstrih vrhá, potom y-drop alebo náhrdelník s príveskom vyzerá úžasne. Nech je vᚠvýber druži?ky, vyberte šperky thatwill zvýši? druži?ky šaty majú na sebe. Vaši priatelia nie sú tí istí ?udia a ich druži?ky šperky nemusí by? jeden. Stále viac a viac neviest sa rozhodli pre rovnakej farby v každom šperk alebo druži?ky šperky, ale rôzne štýly a typy druži?ky náhrdelníky, náramky a náušnice. Napríklad, ak vaše svadobné farby a druži?ky šaty farby sú vínovej, a máte tri druži?ky s ve?mi odlišnými chu?ami skúsi? zmiešaním náhrdelníky Nosia, ale da? im všetky rovnaký štýl náramok. To je skvelý spôsob, ako udrža? konzistenciu, ale zmeni? celkový vzh?ad každého jednotlivého druži?ky. Ak ste viac tradi?né nevesta a pre všetky vaše druži?iek nosi? presne rovnaký šperky, budete ma? žiadny problém nájs? perfektné druži?ky šperky za Bonitaj.com. Ponúkame plnofarebný kryštál a perla farba graf, takže budete ma? istotu, aby zodpovedali vašim farby presne. Bez oh?adu na to druži?ky šperky sa rozhodnete da? svoje druži?ky, theywill opatrova? šperky zakúpite pre nich, pretože to je k?ú?om k špeciálnemu pamäti theywere sa ?as? vo svojom živote. Najlepšie ?as? o dávaní druži?ky šperky ako dar?ek, je, že je to dar, ktorý udržuje na dávanie. Druži?ky šperky dáte svoje slúžky bude nosi? znovu a znovu pre zvláštne príležitosti. Priznajme si to v prípade, že pes je najlepší priate? ?loveka, šperky sú diev?enské najlepší priate?. Nemôžete ís? s darom alebo druži?ky šperky zle!

Nákup ve?koobchodné šperky nie je len o porovnanie cien

mult-color-semi-precious-gemstone-silver-rings-135

Hoci to OOK Platí pre tradi?né tehál a malty šperky maloobchodných predajní, výrazný nárast elektronického obchodovania cez postupujúcou internetovej infraštruktúry a významný pokles režijných nákladov umožní vznik radu podnikate?ov k za?atie vlastného podnikania on-line. V kombinácii s exponenciálne zvyšuje rastúcim po?tom užívate?ov webových stránok, on-line maloobchodné stala atraktívnou príležitos? pre ?udí, ktorí chcú nie?o pre svoje vlastné. Predaja on-line maloobchodné zarobil asi 110 miliárd $ v roku 2005 a šperky kategórie predstavoval 5% z celkového po?tu. Iné hlavné kategórie patria knihy, odev, súvisiace s výpo?tovou technikou, elektroniku a drogy. Dôvodom, pre?o šperky, je obzvláš? atraktívne pre mnoho podnikate?ov je, že spustenie kapitál mohol by? malý a logistika je ?ahké ovládanie. Dôvodom je, že spektrum šperkov rozmedzí od bižutérie na strieborné šperky diamant luxusné tovaru-, ktorá ponúka flexibilné spustenie kapitálovej požiadavky. Tiež, vzh?adom na povahu šperkov, nevyžaduje ve?ký úložný priestor na za?iatku a je ?ahko relatief na štruktúrovanie a lodí. Pre niekoho, kto je už presved?ený, že klenotníctvo je ú?elný on-line podnikania, ?alšia otázka by samozrejme bolo, kde získa? merchandize. Ak chcete odpoveda? na túto otázku, musíme konštatova?, vlastnosti, že jeden z mal h?ada? Pri výbere dodávate?a. Viem, že niektorí z vás sú myslenie “ceny”. Iste, rôzne predajcovia majú rôzne ceny pre podobnými položkami, je ten s najnižšími cenami nepárnych by? tým, kto osadzovanie pracujeme? Je pravda, že cenová vášho dodávate?a je rozhodujúce pre úspech vášho podnikania, je to všetko o peniazoch po všetkom. Avšak, aby bol konkurencieschopný na trhu, existuje mnoho ?alších skuto?ností, ktoré by vás mohli chcete dosta? z ve?koobchodu pred prípadným urobené rozhodnutie. Po prvé, a to najmä v šperkov a odevnom priemysle, predávajúci musí ma? zmysel pre meniace sa módne trendy. Nové štýly vyjs? každý de? a populárne štýly sa mení každú sezónu, to je obrovský rozdiel medzi vᚠdodávate? predáva? štýly, ktoré boli horúce vlani v lete skôr než štýlov, ktorý práve dostal vystavených vo francúzskom módne prehliadky. Vy bedrách urobi? svoj vlastný výskum, samozrejme, ale predajca s dobrým spojením a zmysly pohá?a vaše podnikanie a ušetrí ve?a ?asu. Po druhé, ak sa rozhodnete vykona? niektoré jedine?né štýly, ktoré možno len zriedka nájs? nikde inde, to uistite sa, že ste si ich od dodávate?a, ktorý zaru?uje dostupnos? zásob. Týmto spôsobom môžete maximalizova? vaše úsilie pre spracovanie každej položky. Typická predspracovania položky sú zhotovovanie fotografií, editácia, copywriting a zadávanie dát.V prípade, že predajca vy?erpá vozového parku pre vä?šinu položiek ste si zakúpili, a nie beingable vykonáva? backordering, snaha o udržanie súpise bude dramaticky zvýšil. Tiež poves? pre dodávate?a je ve?mi dôležité. Pravos? tovaru je zásadný pre úspešné budovanie podnikania. Dotaz na odkaz, ak je to možné a získa? násobok z nich pre toho istého dodávate?a. Predajná falšované alebo falošné šperky bude nielen poškodi? vaše podnikanie, to je nezákonné. Dajte si pozor na falošné drahokamy zoals diamantmi a zafíry, upravené drahé kamene pre zlepšenie farby, nesprávne ?istoty kovov zoals 14k, 18k zlato a 925 striebra, ktoré nemajú množstvo kovu pod?a “. A kone?ne, rovnako ako akýchko?vek obchodných vz?ahoch, predajcovia s dobrými zákazníckych služieb môže pomôc? vášmu podnikania v mnohých oh?adoch. Napríklad, zákazkovú výrobu šperkov, zmena ve?kosti a opravy sú typicky služby, ktoré šperky ve?koobchodník mohla poskytnú?. S viac ako 15 rokov skúseností vo strieborné šperky podnikania, Samov Jeden šperky zaujímajú ?estné najnižších cien na trhu, najnovšie štýl a dobré služby zákazníkom. Špecializujeme sa na ve?koobchodnej hip hop šperky a strieborných šperkov výrobné , rovnako ako vlastné mincový striebro a kubický zirkón šperky objednania. Pozrite sa žiadne ?alšie, ak sa spúš?a svoj vlastný online klenotníctva Znie to pre vás to pravé.